Pogosta vprašanja in odgovori

Da bi vam približali naše delo, smo za vas pripravili najpogostejša vprašanja in odgovore.
Informacije lahko pridobite na spletni strani ali preko iiPortala z vašim osebnim geslom (naveden na razdelilniku stroškov)​.

Z mesecem decembrom 2011 se je spremenil Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki nam kot upravniku narekuje, da v vseh praznih enotah prijavimo 1 (eno) osebo. Prijava 0 (nič) oseb s tem mesecem žal ni več mogoča.

»Prvi in drugi odstavek 28. člena se spremenita tako, da se glasita:

(1) Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu.

(2) Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.«.

(Vir: Uradni list: http://www.uradni-list.si/)

Stanovanjski zakon (SZ-1) v svojem 17. členu narekuje, da mora etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom, upravniku takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o novem lastniku. Pošljete nam torej kopijo kupoprodajne pogodbe, kopijo darilne pogodbe ali kopijo sklepa o dedovanju itd.

Poleg navedenega nam priložite oz. sporočite še sledeče podatke:

  • prevzemni dokument,
  • točen datum spremembe evidence lastništva in s tem prevzem stroškov novega lastnika,
  • število oseb,
  • telefonska številka, kamor vas lahko pokličemo v nujnih primerih (npr. zamakanje in podobno).

Dokumentacijo lahko pošljete preko elektronske pošte domo@domo.si ali preko pošte na naslov Domo d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana.

29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb predpiše, da mora lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov. Vse morebitne spremembe števila uporabnikov je potrebno sporočiti v roku 15 dni po nastali spremembi, ki je nato upoštevana pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. Obrazec za spremembo števila oseb in živali izpolnite in pošljite preko elektronske pošte, faxa ali na naš naslov.

Osebe lahko spremenite tudi preko iiPortala z uporabniškim imenom in geslom navedenim na zadnji strani vašega razdelilnika.

Gre zgolj za formulo preko katere izračunamo koliko zapade v plačilo posamezni enoti za čiščenje skupnih prostorov. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb nam narekuje kako deliti posamezni strošek. Po 27. členu se čiščenje skupnih prostorov deli glede na število uporabnikov posamezne enote. 28. člen nato narekuje: “Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega uporabnika.” V primeru, da je v vaši stanovanjski enoti torej prijavljen pes, le-ta za vas predstavlja strošek v višini polovice osebe.

Ali se za vašo enoto računa tudi žival lahko preverite na razdelilniku stroškov (podatki pisani pod vašim imenom in priimkom, v vrstici, kjer se nahaja tudi velikost bruto, velikost neto, velikost ogrevalna, število oseb, število psov).

Odgovor lahko pridobite na iiPortal

Niste našli odgovora?

V primeru, da odgovora na vaše vprašanje niste pridobili, nas kontaktirajte preko telefonskih številk, elektronskega naslova ali kontaktnega obrazca.